top of page

אישור התחייבות ללקוח Cyber Living

לאחר אבחון ראשוני, נמצא חשש לתקלה בעקבות מתקפת סייבר על הרשת הביתית. 
הטיפול בתקלת סייבר כפוף לתשלום השתתפות עצמית.

גביית ההשתתפות העצמית תבוצע באמצעות כרטיס אשראי בסיום מתן השירות.

התחייבות לתשלום:
bottom of page